శ్రీ గోవింద నామాలు – Shree Govinda Namalu in Telugu PDF

SHARE THIS POST

According to Sri Bhagavad Geeta, “Brahmani” refers to the supreme divine power, represented by Srinivasa, and “Govinda” is the creator of the world and the source of all actions and creations. Lord Vishnu is Govinda. People from various religious groups worship Sri Venkateswara Swami in a divine form called “Bhagwat” Swarup, believing that he is present in both worldly and divine matters, which inspires their unwavering devotion.

శ్రీ గోవింద నామాలు – Govinda Namalu Lyrics:

గోవింద నామాలు

శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా
భక్తవత్సలా గోవిందా భాగవతప్రియ గోవిందా
నిత్యనిర్మలా గోవిందా నీలమేఘశ్యామ గోవిందా
పురాణపురుషా గోవిందా పుండరీకాక్ష గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

నందనందనా గోవిందా నవనీతచోరా గోవిందా
పశుపాలక శ్రీ గోవిందా పాపవిమోచన గోవిందా
దుష్టసంహార గోవిందా దురితనివారణ గోవిందా
శిష్టపరిపాలక గోవిందా కష్టనివారణ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

వజ్రమకుటధర గోవిందా వరాహమూర్తివి గోవిందా
గోపీజనలోల గోవిందా గోవర్ధనోద్ధార గోవిందా
దశరథనందన గోవిందా దశముఖమర్దన గోవిందా
పక్షివాహనా గోవిందా పాండవప్రియ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

మత్స్యకూర్మ గోవిందా మధుసూధన హరి గోవిందా
వరాహ నరసింహ గోవిందా వామన భృగురామ గోవిందా
బలరామానుజ గోవిందా బౌద్ధ కల్కిధర గోవిందా
వేణుగానప్రియ గోవిందా వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

సీతానాయక గోవిందా శ్రితపరిపాలక గోవిందా
దరిద్రజన పోషక గోవిందా ధర్మసంస్థాపక గోవిందా
అనాథరక్షక గోవిందా ఆపద్భాందవ గోవిందా
శరణాగతవత్సల గోవిందా కరుణాసాగర గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

కమలదళాక్ష గోవిందా కామితఫలదాత గోవిందా
పాపవినాశక గోవిందా పాహి మురారే గోవిందా
శ్రీ ముద్రాంకిత గోవిందా శ్రీ వత్సాంకిత గోవిందా
ధరణీనాయక గోవిందా దినకరతేజా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

పద్మావతీప్రియ గోవిందా ప్రసన్నమూర్తీ గోవిందా
అభయహస్త ప్రదర్శక గోవిందా మత్స్యావతార గోవిందా
శంఖచక్రధర గోవిందా శారంగగదాధర గోవిందా
విరాజాతీర్ధస్థ గోవిందా విరోధిమర్ధన గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

సాలగ్రామధర గోవిందా సహస్రనామా గోవిందా
లక్ష్మీవల్లభ గోవిందా లక్ష్మణాగ్రజ గోవిందా
కస్తూరితిలక గోవిందా కాంచనాంబరధర గోవిందా
గరుడవాహనా గోవిందా గజరాజ రక్షక గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

వానరసేవిత గోవిందా వారధిబంధన గోవిందా
ఏడుకొండలవాడ గోవిందా ఏకత్వరూపా గోవిందా
శ్రీ రామకృష్ణా గోవిందా రఘుకుల నందన గోవిందా
ప్రత్యక్షదేవా గోవిందా పరమదయాకర గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

వజ్రకవచధర గోవిందా వైజయంతిమాల గోవిందా
వడ్డికాసులవాడ గోవిందా వసుదేవతనయా గోవిందా
బిల్వపత్రార్చిత గోవిందా భిక్షుక సంస్తుత గోవిందా
స్త్రీపుంసరూపా గోవిందా శివకేశవమూర్తి గోవిందా
బ్రహ్మాండరూపా గోవిందా భక్తరక్షక గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

నిత్యకళ్యాణ గోవిందా నీరజనాభ గోవిందా
హాతీరామప్రియ గోవిందా హరి సర్వోత్తమ గోవిందా
జనార్ధనమూర్తి గోవిందా జగత్సాక్షిరూపా గోవిందా
అభిషేకప్రియ గోవిందా ఆపన్నివారణ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

రత్నకిరీటా గోవిందా రామానుజనుత గోవిందా
స్వయంప్రకాశా గోవిందా ఆశ్రితపక్ష గోవిందా
నిత్యశుభప్రద గోవిందా నిఖిలలోకేశా గోవిందా
ఆనందరూపా గోవిందా ఆద్యంతరహితా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

ఇహపర దాయక గోవిందా ఇభరాజ రక్షక గోవిందా
పద్మదయాళో గోవిందా పద్మనాభహరి గోవిందా
తిరుమలవాసా గోవిందా తులసీవనమాల గోవిందా
శేషాద్రినిలయా గోవిందా శేషసాయినీ గోవిందా
శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా

Govinda Namalu

Sri Srinivasa Govinda, Sri Venkatesha Govinda,
Bhaktavatsala Govinda, Bhagavatapriya Govinda,
Nityanirmala Govinda, Neelameghashyama Govinda, Puranapurusha Govinda, Pundarikaksha Govinda,
Govinda Hari Govinda, Gokula Nandana Govinda.

Nandanandana Govinda, Navaneetachora Govinda,
Pashupala Sri Govinda, Papavimochana Govinda,
Dushtasamhara Govinda, Duritanivaran Govinda,
Shishtaparipala Govinda, Kashtanivaran Govinda,
Govinda Hari Govinda, Gokula Nandana Govinda.

Vajramakuta Dhara Govinda, Varahamurti Govinda,
Gopijanalola Govinda, Govardhanoddhara Govinda, Dasharathanandana Govinda, Dashamukhamardana Govinda,
Pakshivahana Govinda, Pandavapriya Govinda,
Govinda Hari Govinda, Gokula Nandana Govinda.

Matsyakurma Govinda, Madhusudhana Hari Govinda,
Varaha Narasimha Govinda, Vamana Bhargurama Govinda, Balaramanuja Govinda, Bauddha Kalkidhara Govinda, Venuganapriya Govinda, Venkataramana Govinda,
Govinda Hari Govinda, Gokula Nandana Govinda.

Seetanayaka Govinda, Shrita Paripala Govinda,
Daridra Jana Posaka Govinda, Dharma Samshtapaka Govinda, Anatharakshaka Govinda, Apadbhandava Govinda,
Sharanagata Vatsala Govinda, Karuna Sagara Govinda,
Govinda Hari Govinda, Gokula Nandana Govinda.

Kamaladalaksha Govinda, Kamita Phaladata Govinda,
Papa Vinashaka Govinda, Pahi Muraare Govinda,
Shri Mudraankita Govinda, Shri Vatsankita Govinda,
Dharaninayaka Govinda, Dinakara Teja Govinda,
Govinda Hari Govinda, Gokula Nandana Govinda.

Padmavatipriya Govinda, Prasanna Moorti Govinda,
Abhaya Hasta Pradarshaka Govinda, Matsyaavatara Govinda, Shankhachakra Dhara Govinda, Sharangagadadhara Govinda, Virajatirtha Stha Govinda, Virodhimardhana Govinda,
Govinda Hari Govinda, Gokula Nandana Govinda.

Salagramadhara Govinda, Sahasranama Govinda,
Lakshmivallabha Govinda, Lakshmanagrja Govinda, Kasturitilaka Govinda, Kaanchanaambara Dhara Govinda,
Garudavahana Govinda, Gajaraja Rakshaka Govinda,
Govinda Hari Govinda, Gokula Nandana Govinda.

Vanarasevita Govinda, Varadhibandhana Govinda,
Edukondalavada Govinda, Ekattvarupa Govinda,
Sri Ramakrishna Govinda, Raghu Kula Nandana Govinda, Pratyaksha Deva Govinda, Parama Dayakara Govinda,
Govinda Hari Govinda, Gokula Nandana Govinda.

Vajrakavacha Dhara Govinda, Vaijayanti Maala Govinda, Vaddikasulavada Govinda, Vasudeva Tanaya Govinda, Bilwapatraarchita Govinda, Bhikshuka Sanstuta Govinda,
Stree-Pumsaroopa Govinda, Shiva Keshava Moorti Govinda, Brahmanda Roopa Govinda, Bhakta Rakshaka Govinda,
Govinda Hari Govinda, Gokula Nandana Govinda.

Nitya Kalyana Govinda, Neerajanaabha Govinda,
Haatiraama Priya Govinda, Hari Sarvottama Govinda,
Janaardhana Moorti Govinda, Jagatsaakshi Roopa Govinda,
Abhisheka Priya Govinda, Aapanivaarana Govinda,
Govinda Hari Govinda, Gokula Nandana Govinda.

Ratna Kireeta Govinda, Ramaanujanutta Govinda, Swayamprakaasha Govinda, Aashrita Paksha Govinda,
Nitya Shubha Prada Govinda, Nikhila Lokesha Govinda,
Aananda Roopa Govinda, Aadyanta Rahita Govinda,
Govinda Hari Govinda, Gokula Nandana Govinda.

Ihapaara Daayaka Govinda, Ibharaja Rakshaka Govinda, Padmadayalo Govinda, Padmanabha Hari Govinda,
Tirumala Vaasa Govinda, Tulasi Vanamala Govinda,
Sheshaadri Nilaya Govinda, Shesha Saayini Govinda,
Sri Srinivasa Govinda, Sri Venkatesha Govinda,
Govinda Hari Govinda, Gokula Nandana Govinda.

శ్రీ గోవింద నామాలు PDF

govinda namalu pdf
PDF NameGovinda Namalu Telugu PDF
No. of Pages8
PDF Size1.2 MB
LanguageHindi
PDF CategoryHindu PDF
Last UpdatedSeptember 10, 2023
Source / CreditsNA
Uploaded ByPDF-TXT.COM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *