కాలభైరవ అష్టకం సాహిత్యం – Kalabhairava Ashtakam Lyrics

కాలభైరవ అష్టకం సాహిత్యం శివాయ నమః || కాలభైరవ అష్టకం దేవరాజ సేవ్యమాన పావనాంఘ్రి పంకజంవ్యాలయజ్ఞ సూత్రమిందు శేఖరం కృపాకరం  ।నారదాది యోగివృంద వందితం దిగంబరంకాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే॥ 1॥ భానుకోటి భాస్వరం భవాబ్ధితారకం పరంనీలకంఠం ఈప్సితార్థ దాయకం త్రిలోచనం […]